خانه » اتوماسیون » نمایشگر دیجیتال
 • سايز ۹۶*۹۶ قابليت انتخاب سنسور ورودي قابليت محاسبه پارامترهاي Self Tune) PID) قابليت انتخاب خروجي به صورت کنترل رله و يا SSR قابليت انتخاب خروجي آنالوگ به صورت ۲۰-۰/۴ ميلي آمپر قابليت انتخاب رله خروجي به عنوان Alarm 2 و يا رله کنترلي خروجي قابليت انتخاب رله Alarm 1 به عنوان خروجي تايمر و يا Alarm 1 قابليت کنترل گرما و سرما قابليت انتخاب نوع کنترل خروجي در هنگام خرابي سنسور قابليت کنترل در ۸ گام قابليت برنامه ريزي Alarm 1 و Alarm 2 به صورت مجزا در هر گام قابليت برنامه ريزي از طريق پنل جلويي و يا ارتباط از طريق RS485 ModBus (مطابق با سفارش) داراي نشان استاندارد CE
 • سايز ۹۶*۴۸ ميليمتر قابليت انتخاب نوع سنسور ورودي قابليت محاسبه پارامترهاي Self Tune) PID) سافت استارت کنترل On-Off , PID قابليت انتخاب رله خروجي به عنوان Alarm2 و يا کنترل خروجي داراي خروجي منطقي SSR داراي خروجي Alarm1 قابليت کنترل سرما يا گرما توانايي تنظيم حالت خروجي به صورت On-Off و يا به صورت متناوب هنگام قطع شدن سنسور قابليت ارتباط از طريق RS485 ModBus (مطابق با سفارش) محدودسازي دسترسي به پارامترها داراي نشان استاندارد CE
 • سايز ۷۲*۷۲ ميليمتر قابليت نمايش بين ۱۰۰- ولت تا ۱۰۰ ولت با يک رقم اعشار داراي خروجي Alarm چند قابليتي براي ولتاژ حداکثر ۵۰ ولت ، ۱۰ برابر دقت اندازه گيري همراه با حداکثر ۲ رقم اعشار قابليت ارتباط از طريق RS485 ModBus (مطابق با سفارش) رنج ورودي بين ۵۰۰- تا ۵۰۰ ولت قابليت انتخاب نوع اندازه گيري به صورت AC ، DC ، RMS داراي نشان استاندارد CE
 • سايز ۷۲*۷۲ ميليمتر قابليت انتخاب نوع سنسور داراي مشخصه آفست محدودسازي دسترسي به پارامترها در ۳ سطح واحد دما بر اساس C? يا F? داراي نشان استاندارد CE
 • سايز ۹۶*۹۶ ميليمتر قابليت نمايش بين ۹۹۹- ولت تا ۹۹۹۹ ولت با يک رقم اعشار داراي ۲ رله خروجي Alarm براي ولتاژ حداکثر ۱۰۰ ولت ، ۱۰ برابر دقت اندازه گيري همراه با حداکثر ۲ رقم اعشار قابليت ارتباط از طريق RS485 ModBus (مطابق با سفارش) رنج ورودي بين ۵۰۰- تا ۵۰۰ ولت قابليت انتخاب نوع اندازه گيري به صورت AC ، DC ، RMS مشخصه قفل صفحه کليد داراي نشان استاندارد CE
 • سايز ۳۵*۷۷ ميليمتر قابليت استفاده با جريان ترانسفورماتور يا جريان شنت داراي Scale قابل تنظيم داراي خروجي Alarm چند قابليتي قابليت ارتباط از طريق RS485 ModBus (مطابق با سفارش) قابليت انتخاب نوع اندازه گيري به صورت AC ، DC ، RMS مشخصه قفل صفحه کليد داراي نشان استاندارد CE
 • قابليت استفاده همراه با جريان ترانسفورماتور يا شنت قابليت اندازه گيري به صورتRMS ، DC ، AC قابليت تنظيم خروجي به صورت mA ، V ارتباط ايزوله بين ورودي، خروجي و منبع تغذيه قابليت ارتباط از طريق RS485 ModBus (مطابق با سفارش) داراي ورودي به صورت ۵A ، ۶۰mV داراي خروجي به صورت آنالوگ ولتاژ و جريان داراي نشان استاندارد CE
 • سايز ۹۴*۵۴ ميليمتر قابليت استفاده با جريان ترانسفورماتور يا جريان شنت داراي Scale قابل تنظيم داراي خروجي Alarm چند قابليتي قابليت ارتباط از طريق RS485 ModBus (مطابق با سفارش) قابليت انتخاب نوع اندازه گيري به صورت AC ، DC ، RMS مشخصه قفل صفحه کليد داراي نشان استاندارد CE
 • قابليت تنظيم ورودي به صورت V ، mV ، mA قابليت تنظيم خروجي به صورت V ، mA ارتباط ايزوله بين ورودي، خروجي و منبع تغذيه داراي خروجي به صورت آنالوگ ولتاژ و جريان داراي نشان استاندارد CE
 • سايز ۷۲*۷۲ ميليمتر قابليت استفاده با جريان ترانسفورماتور يا جريان شنت داراي Scale قابل تنظيم داراي خروجي Alarm چند قابليتي قابليت ارتباط از طريق RS485 ModBus (مطابق با سفارش) قابليت انتخاب نوع اندازه گيري به صورت AC ، DC ، RMS مشخصه قفل صفحه کليد داراي نشان استاندارد CE
 • قابليت تنظيم ورودي به صورت RTD ، NTC ، TC قابليت تنظيم خروجي به صورت mA ، V Scale قابل تنظيم ارتباط ايزوله بين ورودي، خروجي و منبع تغذيه داراي خروجي به صورت آنالوگ ولتاژ و جريان داراي نشان استاندارد CE
 • سايز ۹۶*۹۶ ميليمتر قابليت استفاده با جريان ترانسفورماتور يا جريان شنت داراي خروجي Alarm چند قابليتي داراي Set Point Alarm چند قابليتي با خروجي Alarm قابليت ارتباط از طريق RS485 ModBus (مطابق با سفارش) قابليت انتخاب نوع اندازه گيري به صورت AC ، DC ، RMS مشخصه قفل صفحه کليد داراي نشان استاندارد CE
 • قابليت استفاده همراه با جريان ترانسفورماتور يا شنت قابليت اندازه گيري به صورتRMS ، DC ، AC قابليت تنظيم خروجي به صورت mA ، V ارتباط ايزوله بين ورودي، خروجي و منبع تغذيه قابليت ارتباط از طريق RS485 ModBus (مطابق با سفارش) داراي ورودي به صورت ۱۰۰/۵۰۰-۰ ولت AC/DC داراي خروجي به صورت آنالوگ ولتاژ و جريان داراي نشان استاندارد CE
 • سايز ۳۵*۷۷ ميليمتر قابليت نمايش بين ۱۰۰- ولت تا ۱۰۰ ولت با يک رقم اعشار داراي خروجي Alarm چند قابليتي براي ولتاژ حداکثر ۵۰ ولت ، ۱۰ برابر دقت اندازه گيري همراه با حداکثر ۲ رقم اعشار قابليت ارتباط از طريق RS485 ModBus (مطابق با سفارش) رنج ورودي بين ۵۰۰- تا ۵۰۰ ولت قابليت انتخاب نوع اندازه گيري به صورت AC ، DC ، RMS داراي نشان استاندارد CE
 • سايز ۳۵*۷۷ ميليمتر داراي ورودي آنالوگ قابليت کنترل On-Off داراي دو رله خروجي کنترلي و Alarm (مطابق با سفارش) قابليت ذخيره مقادير ماکزيمم و مينيمم اندازه گيري شده قابليت تنظيم حد بالا و حد پايين براي دو Set Point قابليت ارتباط از طريق RS485 ModBus (مطابق با سفارش) توانايي کاليبراسيون مطابق با ورودي زمان نمونه برداري قابل تنظيم در ۴ مرحله قابليت نمايش رقم اعشار داراي نشان استاندارد CE
 • سايز ۹۴*۵۴ ميليمتر قابليت نمايش بين ۱۰۰- ولت تا ۱۰۰ ولت با يک رقم اعشار داراي خروجي Alarm چند قابليتي براي ولتاژ حداکثر ۵۰ ولت ، ۱۰ برابر دقت اندازه گيري همراه با حداکثر ۲ رقم اعشار قابليت ارتباط از طريق RS485 ModBus (مطابق با سفارش) رنج ورودي بين ۵۰۰- تا ۵۰۰ ولت قابليت انتخاب نوع اندازه گيري به صورت AC ، DC ، RMS داراي نشان استاندارد CE
رفتن به بالا