قابليت انتخاب سنسور ورودي
قابليت محاسبه پارامترهاي Self Tune) PID)
توانايي انتخاب ورودي به صورت ولتاژ و جريان
سافت استارت
قابليت انتخاب خروجي به صورت کنترل رله و يا SSR
خروجي کنترلي قابل لغو (براي اهداف اندازه گيري شده)
قابليت انتخاب خروجي آنالوگ به صورت ۲۰ -۰/۴ ميلي آمپر
ورودي کنتاکت ديجيتال قابل برنامه ريزي D1,D2
قابليت انتخاب رله خروجي به عنوان Alarm 2 و يا رله کنترلي خروجي
قابليت انتخاب رله Alarm 1 به عنوان خروجي تايمر و يا Alarm 1
قابليت کنترل گرما و سرما
قابليت انتخاب نوع کنترل خروجي در هنگام خرابي سنسور
قابليت کنترل در ۱۶ گام
قابليت برنامه ريزي Alarm 1, Alarm 2 به صورت مجزا در هر گام
قابليت کنترل از طريق Master
داراي نشان استاندارد CE