سايز ۳۵*۷۷
کنترل On-Off
داراي نمايشگر براي نمايش دما و Set Value
قابليت انتخاب سنسور ورودي به صورت J ، NTC (مطابق سفارش)
قابليت نمايش اعشار در ورودي NTC
داراي نقطه صفر متغير
خروجي رله C1 براي کنترل دما
داراي وقفه زماني کمپرسور در کنترل سرمايي
داراي کنترل سرما يا گرما
کنترل دستي در هنگام قطع سنسور
داراي نشان استاندارد CE