سايز ۳۵*۷۷ ميليمتر
کنترل On-Off
داراي ۱ رله خروجي براي کنترل سرما يا گرما
داراي ۱ سنسور NTC
توانايي وارد کردن مقدار آفست براي سنسور NTC
قابليت تنظيم طول يخ زدايي و فاصله بين يخ زدايي
قابليت يخ زدايي به صورت هوشمند
داراي ۶ حالت صداي Alarm
داراي پايه ورودي ديجيتال
امکان اتصال Alarm خروجي به وسيله پايه ورودي ديجيتال
قابليت شروع يخ زدايي به وسيله پايه ورودي ديجيتال
قابليت انتقال پارامترها توسط ENDAKEY هنگام متصل نبودن دستگاه به برق
قابليت ارتباط از طريق RS485 ModBus (مطابق با سفارش)
داراي نشان استاندارد CE