سايز ۳۵*۷۷ ميليمتر
داراي ورودي آنالوگ
قابليت کنترل On-Off
داراي دو رله خروجي کنترلي و Alarm (مطابق با سفارش)
قابليت ذخيره مقادير ماکزيمم و مينيمم اندازه گيري شده
قابليت تنظيم حد بالا و حد پايين براي دو Set Point
قابليت ارتباط از طريق RS485 ModBus (مطابق با سفارش)
توانايي کاليبراسيون مطابق با ورودي
زمان نمونه برداري قابل تنظيم در ۴ مرحله
قابليت نمايش رقم اعشار
داراي نشان استاندارد CE