سايز ۷۲*۷۲ ميليمتر
قابليت انتخاب نوع سنسور
داراي مشخصه آفست
محدودسازي دسترسي به پارامترها در ۳ سطح
واحد دما بر اساس C? يا F?
داراي نشان استاندارد CE