سايز ۴۸*۴۸
توانايي استفاده به عنوان کانتر و سرعت سنج
داراي کانتر Batch (بسته) و مجموع بسته
اختلاف زمان تناوب، زمان پالس، اندازه گيري سرعت و گردش
توانايي شمارش به صورت بالا و يا پايين رونده مطابق با اختلاف فاز ورودي
توانايي انتخاب سنسور ورودي به صورت NPN، PNP با استفاده از پنل جلويي
داراي دو Set Value و دو خروجي رله
قابليت وابستگي Set Point1 به Set Point2
برقدار شدن خروجي به صورت متناوب و يا با وقفه ۰٫۰۱ تا۹۹۹٫۹ ثانيه
داراي تنظيم تاخير در وصل خروجي در حالت سرعت سنج
داراي حفاظت دسترسي به پارامترها
قابليت ارتباط از طريق RS485 MODBUS(مطابق با سفارش)
داراي نشان استاندارد CE