قابليت کنترل دماي موتور (PTC)
داراي Contact خروجي براي کنترل سيستم (OUT)
قابليت حفاظت هنگام قطع فاز
قابليت حفاظت توالي فاز
داراي عدم تقارن فاز ثابت (%۲۰)
قابليت تاخير حالت Alarm