قابليت حفاظت از ولتاژ ۱ و ۳ فاز
قابليت حفاظت از ولتاژ پايين و ولتاژ بالا
قابليت تنظيم Set Value براي ولتاژ
داراي رله خروجي براي کنترل سيستم (OUT)
قابليت حفاظت هنگام قطع فاز
قابليت حفاظت توالي فاز
قابليت تاخير حالت Alarm
داراي نشان استاندارد CE